Bu bilgiler, sözü edilen bölgemiz ile ilgili ağağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak için yeterlidir?

Bir bölgede en çok yetiştirilen tarım ürünleri buğday, arpa, yulaf gibi tahıllar; nohut, mercimek gibi baklagiller ve bazı yerlerde de şeker pancarıdır.

Bu bilgiler, sözü edilen bölgemiz ile ilgili ağağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak için yeterlidir?

A) Akarsuların rejimi düzenlidir.
B) Tarım alanlarının sınırlı olduğu engebeli bir bölgedir.
C) Kırsal kesimde dağınık yerleşmeler hakimdir.
D) Yağışın az olduğu, sulama sorunlarının yaşandığı bir bölgedir.
E) Nüfusu daha çok kırsal kesimde toplanmıştır.

Çözüm: Öncüllerdeki ifadeye göre tarım ürünlerinin genel özelliklerine bakıldığında  kurak iklimlerin ürünü olduğu açıktır. Bu ürünlerden hareketle bölge için İç Anadolu'dur demek mümkün.

Böylece,
A, akarsuları düzensiz,
B, tarım alanları sınırlı değil,
C, yerleşme tarzı dağınık değil, toplu,
E, nüfusu kırsal kesimde değil kentlerde yaşamaktadır ifadeleri yanlışken
D, ise kesin olan sulama sorunu olduğu ve iklimin kurak olduğudur.

Buna göre aşağıda verilen sanayi tesisi ve kurulduğu yer eşleştirmelerinden hangisinde dikkate alınan özellik diğerlerinden farklı bir nedene dayanmaktadır?

Bir yerde sanayi tesisi kurulurken ham madde ve enerji kaynağına yakınlık, işçi ücretinin ucuzluğu ve pazarlama olanaklarının uygunluğu gibi özellikler aranır.

Buna göre aşağıda verilen sanayi tesisi ve kurulduğu yer eşleştirmelerinden hangisinde dikkate alınan özellik diğerlerinden farklı bir nedene dayanmaktadır?

A) Bakır işletme tesisi - Samsun
B) Bitkisel yağ sanayisi - Balıkesir
C) Şeker sanayisi - Çorum
D) Gübre sanayisi - Mardin
E) Kağıt sanayisi - Muğla

Çözüm: Sanayi tesislerinin dağılımı, Türkiye coğrafyasından en çok sorulan sorulardan biridir. Burada ise ham maddeye yakın olma şartı sorulmuştur.

B) Balıkesir'de ayçiçeği, zeytin gibi yağ bitkileri üretilir, dolayısı ile yağ sanayisinin burada kurulmasında ham madde etkilidir.
C) Çorum'da şeker pancarı üretilir. Ham madde etkendir.
D)  Mardin'de fosfat çıkarılır ve gübrenin ham maddesidir.
E) Muğla, Ege Bölgesi'nin en gür ormanlarına sahip olduğundan ham madde için kağıt sanayisi buraya kurulmuştur.
A) Samsun'da bakır çıkarılmaz. Bakır işleme tesisinin buraya kurulmasının nedeni ulaşım koşullarının uygun olmasıdır.

Türkiye'de bulunmayan maden çeşitleri bakımından aşağıdakilerden hangisi bir arada verilmiştir?

Türkiye maden çeşitleri bakımından zengin bir ülkedir. ancak bazı madenlere rastlanmaz.

Türkiye'de bulunmayan maden çeşitleri bakımından aşağıdakilerden hangisi bir arada verilmiştir?

A) Kurşun, Çinko, Manganez
B) Boksit, Demir, Bakır
C) Antimon, Manganez, Tungsten
D) Kobalt, Platin, Titanyum
E) Kükürt, Bakır, Demir

Çözüm: Türkiye dört farklı jeolojik süreci sırası ile yaşayan bir arazi yapısına sahip olması, ayrıca yanardağların bulunması nedeniyle de yer altı çeşitliliği yüksek olan bir ülkedir.

A) Kurşun, Çinko: Elazığ,  Manganez: Adana
B) Boksit: Antalya,  Demir: Sivas, Bakır: Artvin
C) Antimon, Manganez: Bilecik  Tungsten: Bursa
D) Kobalt, Platin, Titanyum: Türkiye Coğrafya'sında yer almayan kaynaklardandır.
E) Kükürt: Isparta,

Fizyolojik nüfus yoğunluğu, bir ülkedeki genel nüfusun tarım topraklarına oranını ifade eder.

Fizyolojik nüfus yoğunluğu, bir ülkedeki genel nüfusun tarım topraklarına oranını ifade eder. Türkiye'de 2000 yılı nüfus sayımı verilerine göre fizyolojik nüfus yoğunluğu  240 kişidir.

Aşağıdaki illerimizin hangisinde fizyolojik nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha yhüksektir.

A) Şanlıurfa
B) Konya
C) İstanbul
D) Mersin
E) Nevşehir

Çözüm: Soru kökünde söylendiği üzere

Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu = Toplam Nüfus / Tarım Alanları


Seçeneklerden yüz ölçümü en dar ve toplam nüfusu en fazla olan kent doğru cevabı verecektir. Verilen seçeneklerde İstanbul hem yüz ölçümü küçük hem de nüfus miktarı fazladır.

Aşağıdaki verilerden hangisi Türkiye'de iklim ve doğal çevrenin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkisine örnek gösterilemez?

Aşağıdaki verilerden hangisi Türkiye'de iklim ve doğal çevrenin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkisine örnek gösterilemez?

A) Konya il merkezi dışındaki çevre yerleşmelerin tenha olması
B) Akdeniz Bölgesi'nde karstik arazinin geniş yer tuttuğu Taşeli Platosu'nun seyrek nüfuslanması
C) İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kırsal kesimde yapı malzemesi olarak kerpicin kullanılması
D) Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde dağınık, iç kesimlerde toplu yerleşmenin görülmesi
E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasının üstünde olması

Çözüm: Soruda Nüfus dağılığımı belirleyen doğal unsurlar sorulmaktadır.

A'daki yağış miktarının az olmasından,
B'de kalkerli arazide tarımın zor olmasından,
C'de yağışın az killi toprağın yaygın olmasından,
D'de arazinin engebesinden dolayı kıyı ile iç kesimler arasındaki yaşanan iklim farklılığından kaynaklanan doğal etkenlerdir.
E'deki örnek ise toplam nüfusun bölge yüz ölçümü ile oranlanması ile elde edilir. Bu durum, bölgenin yüz ölçümünün dar olması ile ilgilidir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisi Türkiye'deki arazi kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgidir.

Türkiye yer şekilleri bakımından farklı özelliklere sahiptir. Yer şekillerinin farklılık göstermesi arazi kullanımında da farklılıkların ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Buna göre aşağıdakilerin hangisi Türkiye'deki arazi kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgidir.

A) Ova, plato ve volkanik arazilerde tarım ve yerleşme gelişmiştir.
B) Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarında yerşekilleri ve iklime bağlı olarak hayvancılık gelişmiştir.
C) Delta ovalarımız tarım, sanayi ve yerleşmelerin yoğunlaştığı alanlardır.
D) İklim ve topoğrafik şartların imkan verdiği yerlerde kış sporları yapılmaktadır.
E) Doğusu ve güneydoğusu önemli hidroelektrik enerji potansiyeline sahiptir.

Çözüm:

Türkiye arazisi farklı nedenlerden dolayı farklı amaçlarla kullanılır. Soru bu kullanım alanları ile ilgili yanlış bir ifade aramaktadır.

"Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarında yerşekilleri ve iklime bağlı olarak hayvancılık gelişmiştir." ifadesi yanlıştır. Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarında  hayvancılık az da olsa  gelişmiştir ama asıl gelişen tarımdır.

İç Anadolu'da hasat mevsiminin Doğu Anadolu'dan daha önce başlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinin her ikisinde de karasal iklim görülür.

Buna karşın İç Anadolu'da hasat mevsiminin Doğu Anadolu'dan daha önce başlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç Anadolu'da tarım ile uğraşan nüfus oranının yüksek olması
B) İç Anadolu'nun daha alçak enlemlerde yer alması
C) İç Anadolu'nun denizel etkiye daha açık olması
D) İç Anadolu'nun ortalama yükseltisinin daha az olması
E) İç Anadolu'da sulama imkanlarının daha geniş olması

Çözüm: 

A)  İç Anadolu'da tarımsal nüfusun iklim elemanlarına bir etkisi yoktur.
B) Enlem yağış dağılışını pek etkilemez, etkilemiş olsa bile bu iki bölgenin enlem değerleri birbirine yakındır.
C) Ne İç Anadolu ne de Doğu Anadolu Bölgesi'nde denit etkisi görülmez.
D) İki bölge karasal olsa da yükselti farklılığı yağış farkına yol açar. Bundan dolayı doğru seçenek D'dir.
E) Sulama imkanlarının hasat süresiyle ilgisi bulunmamaktadır.