Geçici Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Geçici Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Cumhurbaşkanı meclis seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi halinde tüm Bakanlar Kurulu görevinden çekilir.
B) Geçici Bakanlar Kurulu seçimlerin yenilenmesi kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasında itibaren 15 gün içerisinde kurulur.
C) Geçici bakanlar kurulu için güven oylamasına gidilmez.
D) Cumhurbaşkanı, seçimleri yenileme kararı alırsa kurulacak yeni Bakanlar Kurulu için bir başbakan atar.
E) Geçici Bakanlar Kurulu seçim sürecince ve yeni meclis toplanıncaya kadar görev yapar.


Çözüm: Geçici Bakanlar Kurulu seçimlerin yenilenmesi kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasında itibaren 15 gün içerisinde değil 5 gün içerisinde kurulur.

Kanunlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Kanunlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Cumhurbaşkanı, bütçe kanununu TBMM'ye geri gönderemez.
B) Usulüne göre yürürlüğe girmiş olan milletler arası antlaşmalar kanun hükmündedir.
C) TBMM tarafından reddedilen kanun tasarısı ve tekliflerin tekrar TBMM'ye sunulabilmesi için 1 yıl geçmesi gerekir.
D) Kanun tasarı ve tekliflerinin TBMM'ce görüşülme usul ve esasları iç tüzükle düzenlenir.
E) Cumhurbaşkanının yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları bir hafta içerisinde bir daha görüşmek üzere TBMM'ye gönderebilir.

Çözüm: Kanunlar ile ilgili olarak şıklarda verilen A,B,C ve D seçenekleri doğrudur. Ancak E seçeneğinde belirtilen ifade yanlıştır. Çünkü Cumhurbaşkanı, TBMM'ce kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayımlar. Cumhurbaşkanı yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte 15 gün içerisinde TBMM'ye geri gönderir. Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda TBMM sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir.

Verilenlerden hangileri için nitelikli çoğunluk aranır?

I. Özel af ilan edilmesi
II. TBMM başkanı seçiminde ilk iki turdaki oylaması
III. Milletvekilinin devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi
IV. Kanun tasarısının kabul edilmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri için nitelikli çoğunluk aranır?

A) Yanlız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) III ve IV
E) I,II ve III

Çözüm: Nitelikli çoğunluğu gerektiren durumlar şunlardır:

  • Genel ve özel af ilanı (TBMM üye tam sayısının beşte üçü çoğunluğu)
  • Cumhurbaşkanının vatana ihanet ile suçlanması (Teklif için üye tam sayısının 1/3'ü, kararı için üye tam sayısının 3/4'ü)
  • Anayasa değişikliği (3/5)
  • TBMM başkanının seçiminde ilk iki turda üye tam sayısının 2/3'ü üçüncü turda üye tam sayısının salt çoğunluğu
  • Devamsızlık nedeniyle milletvekilinin vekilliğinin düşmesi (üye tam sayısının salt çoğunluğu)
  • Bir bakanın meclis soruşturması sonucunda Yüce Divana sevki (üye tam sayısının salt çoğunluğu)
Kanun tasarı ya da tekliflerinin kabulü için toplantıya katılanların salt çoğunluğu yeterlidir nitelikli çoğunluk aranmaz.


Hangileri milletvekilliği ile bağdaşmayan işlerden değildir?

I. Kamu yararı niteliğindeki meslek kuruluşlarında yöneticilik yapmak
II. Sendikaların denetim kurullarında görev almak
III. Bakanlar kurulu tarafından verilen ve TBMM'nin onayladığı 6 ayı geçmeyen geçici görev
IV. Kamu tüzel kişiliklerinde çalışmak

Yukarıda verilenlerden hangileri milletvekilliği ile bağdaşmayan işlerden değildir?

A) Yalnız I
B) Yanlız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II, III ve IV


Çözüm: 1982 Anayasası'na göre "TBMM üyeleri, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumun niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik veya hakemlik yapamazlar. Ancak TBMM üyeleri Bakanlar Kurulu tarafından verilen belli konuda ve 6 ayı aşmamak üzere TBMM'nin onayladığı geçici görevi kabul edebilir.

Sendikal faaliyetlere ve sendika kurma hakkına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Sendikal faaliyetlere ve sendika kurma hakkına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sendika kurma hakkı ilk kez 1961 Anayasası ile kabul edilmiştir.
B) 1982 Anayasası'na göre çalışanlar ve işverenler önceden izin almaksızın sendika kurma hakkına sahiptir.
C) Memurlar ve diğer kamu görevlileri toplu sözleşme yapma hakkına sahiptir.
D) 1982 Anayasası'na göre hiç kimse sendika üyeliğinden ayrılmaya zorlanamaz.
E) Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir.


Çözüm: A,B,C ve D şıklarında belirtilen sendikal faaliyetlere ve sendika kurma hakkına ilişkin ifadeler doğrudur. Ancak E seçeneği yanlıştır. Zira toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulabilir. Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür.

Brezilya'nın ev sahipliğini yaptığı 2014 FİFA Dünya Kupası Şampiyonu aşağıdaki ülkelerden hangisidir?

Brezilya'nın ev sahipliğini yaptığı 2014 FİFA Dünya Kupası Şampiyonu aşağıdaki ülkelerden hangisidir?

A) Kostarika
B) Arjantin
C) Hollanda
D) Almanya
E) Brezilya

Çözüm: Brezilya'nın ev sahipliğini yaptığı 2014 FİFA Dünya Kupası Şampiyonu Almanya'dır.

1982 Anayasası ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

1982 Anayasası ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kurucu meclis tarafından hazırlanmıştır. Kurucu Meclis, Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisinden oluşmaktadır.
B) Anayasanın hazırlanmasında siyasi parti gruplarının etkisi bulunmamıştır.
C) Anayasa halk oylaması ile kabul edilmiş, aynı halk oylaması ile cumhurbaşkanı da seçilmiştir.
D) Halk oylamasına sunulan anayasa tasarısının kabul edilmemesi halinde ne yapılacağı konusunda açık bir hüküm bulunmamaktadır.
E) 1982 Anayasası ile oy kullanma zorunlu hale getirilmiştir ve üniversiteler ile TRT'nin özerklikleri kaldırılmıştır.


Çözüm: 1982 Anayasası Kurucu Meclis tarafından hazırlanmıştır. Anayasanın hazırlanmasında siyasi parti gruplarının etkisi yoktur ve anayasa halk oylaması ile kabul edilmiştir. Aynı halk oylaması ile de Cumhurbaşkanı da seçilmiştir. Ancak 1982 Anayasası ile oy kullanma zorunlu hale getirilmiş olsa da TRT'nin özerkliğinin kaldırılması 1961 Anayasası'nda 1971-1973 değişiklikleriyle düzenlenmiştir.