Sevr Antlaşması'nın yukarıdaki hükümlerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını doğrudan kısıtlamaya yöneliktir?

I. Askerlikte gönüllülük esasını getirme
II. Azınlıklara geniş haklar verme
III. Kapitülasyonları genişletme

Sevr Antlaşması'nın yukarıdaki hükümlerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını doğrudan kısıtlamaya yöneliktir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I,II ve III

Çözüm: Egemenlik hakkı bir devletin kendi sınırları içerisindeki her türlü denetime sahip olmasıdır. Ülke içindeki herhangi bir konu hakkında başkalarının karar vermesi egemenlik hakkını kısıtlamaktadır. Sevr Antlaşması'ndaki birçok hükümde olduğu gibi askerlikte gönüllülük esasının olması, azınlıklara geniş haklar verilemsi, ve kapiyülasyonların genişletilmesi kararları Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarının ihlal edilmesi amacını taşımaktadır. Bu konularda Avrupalıların kural koyması devletin bağımsızlığını da zedelemiştir.

I. Meşrutiyet'in ilanı sonucunda ortaya çıkan ilk Osmanlı Parlamentosu ile ilgili

I. Meşrutiyet'in ilanı sonucunda ortaya çıkan ilk Osmanlı Parlamentosu ile ilgili,

I. Hükümet sadece meclise karşı sorumludur.
II. Yürütmeyi denetleme işi padişaha aittir.
III. Osmanlı yurttaşlarına siyasi parti kurma ve toplantı özgürlüğü verilmemiştir.

özelliklerinden hangilerinin varlığından söz edilemez?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Çözüm: 1876'da I. Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanuni Esasi kabul edilmiş, mebusan Meclisinin kurulması ile halk ilk kez yönetime katılmıştır. Böylece Osmanlıda ilk kez rejim değişikliği yaşanmıştır. Kurulan parlamento ile ilgili seçeneklerde verilen "Hükümet sadece meclise karşı sorumludur." bilgisi yanlıştır. Çünkü I. Meşrutiyet Döneminde padişah üstünlüğü ön plandadır. Hükümetin meclise karşı sorumlu olması durumu II. Meşrutiyet Dönemi ile ilgilidir.

Tanzimat Döneminde genç Osmanlıların; siyasal özgürlüklerin önünün açılması, halkın yönetime katılarak egemenliğe ortak

Tanzimat Döneminde genç Osmanlıların; siyasal özgürlüklerin önünün açılması, halkın yönetime katılarak egemenliğe ortak edilmesi ve bu sayade her türlü serbestliğe sahip olan azınlıkların da devletin birliğini bozma eylemlerinden uzaklaşacakları gibi düşünceleri savunmaları aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin doğmasında etkili olmuştur?

A) Ümmetçilik
B) Teşebbüs-i Şahsi
C) Batıcılık
D) Turancılık
E) Osmanlıcılık


Çözüm: Tanzimat Döneminde azınlıkların devletin birliğini bozma eylemlerinden uzaklaşmalarını sağlamak ve ülke bütünlüğünü korumak amacıyla ortaya çıkan düşünce akımı "Osmanlıcılık"tır.

Seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı aşağıdaki isimlerden hangisidir?

Seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı aşağıdaki isimlerden hangisidir?

A) Ekmeleddin İhsanoğlu
B) Kemal Kılıçdaroğlu
C) Abdullah Gül
D) Recep Tayyip Erdoğan
E) Turgut Özal


Çözüm: Seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'dır?

Türkiye Cumhuriyeti 12. Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Türkiye Cumhuriyeti 12. Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekmeleddin İhsanoğlu
B) Süleyman Demirel
C) Abdullah Gül
D) Selahattin Demirtaş
E) Recep Tayyip Erdoğan


Çözüm: Türkiye Cumhuriyeti 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki isimlerden hangisi Cumhurbaşkanı olmuştur?

10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki isimlerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilmiştir?

A) Ekmelettin İnsanoğlu
B) Süleyman Demirel
C) Recep Tayyip Erdoğan
D) Abdullah Gül
E) Selahattin Demirtaş

Çözüm: 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmiştir?

Tercüman-ı Ahval-Tersane-i-Amire-Takvim-i Vekayi

I. Tercüman-ı Ahval
II. Tersane-i Amire
III. Takvim-i Vekayi

Osmanlı Devleti'nde yukarıdakilerden hangilerinin faaliyetleri doğrudan devlet eliyle gerçekleştirilmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

Çözüm:

  • Tersane-i Amire: devlet tersanesi,
  • Takvim-i Vekayi: II. Mahmuttan itibaren devletin resmi gaztesi
  • Tercüman-ı Ahval: Osmanlı devletinde yayınlana  ilk özel gazete