Cumhuriyetin ilanı ile olağanüstü şartların getirdiği, geçici bir dönemi düzenleyen, kısalığı nedeni ile birçok eksiği olan 1921 Anayasası'nın yerine,

Cumhuriyetin ilanı ile olağanüstü şartların getirdiği, geçici bir dönemi düzenleyen, kısalığı nedeni ile birçok eksiği olan 1921 Anayasası'nın yerine, sadece devletin temel kuruluşunu değil, toplumun ve bireylerin de konum ve haklarını belirleyecek yeni bir yapılanmaya ihitiyaç duyulmuştur.

Bu amaçla,

I. var olan anayasada değişiklikler yapma,
II. kuvvetler birliği sistemini devam ettirme,
III. yeni bir anayasa hazırlama

uygulamalarından hangileri gerçekleştirilmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Çözüm: Cumhuriyetin ilanından sonra 1921 Anayasası'nda değişiklikler yapılmıştır. Ancak toplumun ve bireylerin konum ve haklarını belirleyecek yeni bir yapılanmaya ihitiyaç duyulmuştur. Anayasa değişiklikleri yeterli olmayacağından 1924'te yeni bir anayasa hazırlanmıştır.

fiil hak ve ehliyeti, velayet, mülkiyet hakkının tanzimi

Türk Medeni Kanunu'nda,

I. fiil hak ve ehliyeti,
II. velayet,
III. mülkiyet hakkının tanzimi

konularından hangileri ile ilgili yeni uygulamalar getirilmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

Çözüm: 1926'da İsviçre'den alınarak hazırlanan Türk Medeni Kanunu hukuk alanında ikili uygulamalara son vermiş, kadın ve erkek arasındaki ilişkileri eşitlik esasına dayanarak şekillendirmiştir. Türk kadını çalışma hakkı, miras hakkı, velayet hakkı gibi haklara sahip olmuştur. Medeni kanun,

 •  fiil hak ve ehliyeti,
 • velayet,
 • mülkiyet hakkının tanzimi
konuları ile ilgili de yeni uygulamalar getirmiştir.

Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangisi, Türk devletini genel anlamda çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkararak sosyal, siyasal, hukuksal, ekonomik alanlarda ve eğitim alanında modernleşmeyi amaçlamıştır?

Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangisi, Türk devletini genel anlamda çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkararak sosyal, siyasal, hukuksal, ekonomik alanlarda ve eğitim alanında modernleşmeyi amaçlamıştır?

A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) Laiklik
D) Cumhuriyetçilik
E) İnkılapçılık

Çözüm: Türk devletini genel anlamda çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkararak sosyal, siyasal, hukuksal, ekonomik alanlarda ve eğitim alanında modernleşmeyi amaçlayan ilke "inkılapçılık"tır.

Mustafa Kemal yukarıdaki sözleri ile

"... Milletle milleti sevk ve idare eden insanlar, yapılacakları olduğu gibi ifade etmelidirler. Yoksa safsatalarla milleti iğfal etmek,ifsat etmek demektir. Prensibimiz daima millete gerçeklerin söylenmesi olmalıdır ve ancak bu tarz ile millet aydınlatılabilir."

Mustafa Kemal yukarıdaki sözleri ile

I. önderliğin şartları,
II. ilim ve fenin faydaları,
III. siyasi ahlak ve açıklık ilkelerinin gerekleri

konularından hangilerini vurgulamıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Çözüm: Mustafa Kemalin sözleri incelendiğine,

 • önderliğin şartları,
 • siyasi ahlak ve açıklık ilkelerinin gerekleri 
konularını vurguladığı görülmektedir.

Faaliyetlerinden hangileri "devletçilik" ilkesinin özüne uygun hareket edildiğini göstermektedir?

Atatürk'ün devletçilik ilkerisi; Türk ekonomisini geliştirme, sosyal ve kültürel olarak kalkınmayı hızlandırma amaçlarına yöneliktir.

Buna göre

I. Milletler Cemiyetine üye olunması,
II. Gümrük Tarifesi Kanunu'nun çıkarılması,
III. Çubuk Barajı'nın yapılması

faaliyetlerinden hangileri "devletçilik" ilkesinin özüne uygun hareket edildiğini göstermektedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Çözüm: Atatürk'ün devletçilik ilkerisi; Türk ekonomisini geliştirme, sosyal ve kültürel olarak kalkınmayı hızlandırma amaçladığı dikkate alınarak

 • Gümrük Tarifesi Kanunu'nun çıkarılması,
 • Çubuk Barajı'nın yapılması
faaliyetlerinin devletçilik doğrultusunda yapıldığı söylenebilir. Milletler Cemiyetine üye olunması dış politika ile ilgili bir konudur.

Cumhuriyet Döneminin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının parti programında,

Cumhuriyet Döneminin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının parti programında,

I. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin mebusluk sıfatının düşeceği,
II. Tek dereceli seçim sistemi,
III. Anayasanın milletten vekalet alınmadan değiştirilemeyeceği,

fikirlerinden hangilerinin yer aldığı söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Çözüm: Cumhuriyet Döneminin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının parti programında,

 • cumhurbaşkanı seçilen kişinin mebusluk sıfatının düşeceği,
 • tek dereceli seçim sistemi,
 • anayasanın milletten vekalet alınmadan değiştirilemeyeceği,
 • liberal ekonominin uygulanması,
 • ademimerkeziyetçi yönetim anlayışının uygulanması 
gibi fikirler yer almıştır. 
I. Nisan 1923'te yapılan milletvekili seçimleri için alınan,

I. 18 yaşını doldurmuş her fert seçimlere katılma hakkına sahiptir.
II. Mebus seçmek ve seçilmek için vergi verir olma şartı yoktur.
II. Yirmi bin erkek nüfus için bir millet vekili seçilecektir.

kararlarından hangileri, Seçim Yasası'nda değişiklik yapıldığını göstermektedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

Çözüm: 

- 1 Nisan 1923'e kadar 22 olan seçmen yaşı bu tarihten sonra 18 yaşına indirilmiştir,
- Mebusan seçmek ve seilmek için vergi verir şartı bulunurken 1 Nisan 1923'ten sonra bu şart kaldırılmıştır.
- 1 Nisan 1923'e kadar kırk bin erkek nüfus için bir milletvekili seçme hakkı bulunurken bu rakam daha sonra yirmi bine düşürülmüştür.

Her 3 gelişme de Seçim Yasası'nda değişiklik yapıldığını göstermektedir.