Sebze ve meyve üreticilerinin üretim fazlasından doğan zararlarını engellemede aşağıdakilerden hangisi uygun bir yöntem olamaz?

Sebze ve meyve gibi yaş olarak tüketilen ürünlerdeki üretim fazlalığı, fiyatların düşmesine ve çiftçilerin zarar etmesine neden olmaktadır.

Sebze ve meyve üreticilerinin üretim fazlasından doğan zararlarını engellemede aşağıdakilerden hangisi uygun bir yöntem olamaz?

A) Destekleme alımları yapmak
B) Soğuk hava depolarını yaygınlaştırmak
C) Konserve ve meşrubat sanayisini geliştirmek
D) İhracat olanaklarını artırmak
E) Üretim planlaması yapmak


Gözlemcinin tespitleri doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Bir gözlemci yapmış olduğu araştırmalar sonucunda,
  • Antalya Bölümü'nde keçi eti,
  • Orta Fırat Bölümü'nde koyun eti,
  • Erzurum-Kars Bölümü'nde büyükbaş hayvan eti tüketiminin daha fazla olduğunu saptamıştır.
Gözlemcinin tespitleri doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Bölgeler arasında farklı hayvansal ürünlere yönelme var.
B) Hayvansal ürün üretimi bu alanlarda yeterli değildir.
C) Doğal şartlar hayvansal üretim ve tüketim üzerinde de etkilidir.
D) Bakımı kolay olduğu için küçükbaş hayvan yetiştiricişiği daha fazladır.
E) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndedir.

Bu bilgiler, sözü edilen bölgemiz ile ilgili ağağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak için yeterlidir?

Bir bölgede en çok yetiştirilen tarım ürünleri buğday, arpa, yulaf gibi tahıllar; nohut, mercimek gibi baklagiller ve bazı yerlerde de şeker pancarıdır.

Bu bilgiler, sözü edilen bölgemiz ile ilgili ağağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak için yeterlidir?

A) Akarsuların rejimi düzenlidir.
B) Tarım alanlarının sınırlı olduğu engebeli bir bölgedir.
C) Kırsal kesimde dağınık yerleşmeler hakimdir.
D) Yağışın az olduğu, sulama sorunlarının yaşandığı bir bölgedir.
E) Nüfusu daha çok kırsal kesimde toplanmıştır.

Çözüm: Öncüllerdeki ifadeye göre tarım ürünlerinin genel özelliklerine bakıldığında  kurak iklimlerin ürünü olduğu açıktır. Bu ürünlerden hareketle bölge için İç Anadolu'dur demek mümkün.

Böylece,
A, akarsuları düzensiz,
B, tarım alanları sınırlı değil,
C, yerleşme tarzı dağınık değil, toplu,
E, nüfusu kırsal kesimde değil kentlerde yaşamaktadır ifadeleri yanlışken
D, ise kesin olan sulama sorunu olduğu ve iklimin kurak olduğudur.

Buna göre aşağıda verilen sanayi tesisi ve kurulduğu yer eşleştirmelerinden hangisinde dikkate alınan özellik diğerlerinden farklı bir nedene dayanmaktadır?

Bir yerde sanayi tesisi kurulurken ham madde ve enerji kaynağına yakınlık, işçi ücretinin ucuzluğu ve pazarlama olanaklarının uygunluğu gibi özellikler aranır.

Buna göre aşağıda verilen sanayi tesisi ve kurulduğu yer eşleştirmelerinden hangisinde dikkate alınan özellik diğerlerinden farklı bir nedene dayanmaktadır?

A) Bakır işletme tesisi - Samsun
B) Bitkisel yağ sanayisi - Balıkesir
C) Şeker sanayisi - Çorum
D) Gübre sanayisi - Mardin
E) Kağıt sanayisi - Muğla

Çözüm: Sanayi tesislerinin dağılımı, Türkiye coğrafyasından en çok sorulan sorulardan biridir. Burada ise ham maddeye yakın olma şartı sorulmuştur.

B) Balıkesir'de ayçiçeği, zeytin gibi yağ bitkileri üretilir, dolayısı ile yağ sanayisinin burada kurulmasında ham madde etkilidir.
C) Çorum'da şeker pancarı üretilir. Ham madde etkendir.
D)  Mardin'de fosfat çıkarılır ve gübrenin ham maddesidir.
E) Muğla, Ege Bölgesi'nin en gür ormanlarına sahip olduğundan ham madde için kağıt sanayisi buraya kurulmuştur.
A) Samsun'da bakır çıkarılmaz. Bakır işleme tesisinin buraya kurulmasının nedeni ulaşım koşullarının uygun olmasıdır.

Türkiye'de bulunmayan maden çeşitleri bakımından aşağıdakilerden hangisi bir arada verilmiştir?

Türkiye maden çeşitleri bakımından zengin bir ülkedir. ancak bazı madenlere rastlanmaz.

Türkiye'de bulunmayan maden çeşitleri bakımından aşağıdakilerden hangisi bir arada verilmiştir?

A) Kurşun, Çinko, Manganez
B) Boksit, Demir, Bakır
C) Antimon, Manganez, Tungsten
D) Kobalt, Platin, Titanyum
E) Kükürt, Bakır, Demir

Çözüm: Türkiye dört farklı jeolojik süreci sırası ile yaşayan bir arazi yapısına sahip olması, ayrıca yanardağların bulunması nedeniyle de yer altı çeşitliliği yüksek olan bir ülkedir.

A) Kurşun, Çinko: Elazığ,  Manganez: Adana
B) Boksit: Antalya,  Demir: Sivas, Bakır: Artvin
C) Antimon, Manganez: Bilecik  Tungsten: Bursa
D) Kobalt, Platin, Titanyum: Türkiye Coğrafya'sında yer almayan kaynaklardandır.
E) Kükürt: Isparta,

Fizyolojik nüfus yoğunluğu, bir ülkedeki genel nüfusun tarım topraklarına oranını ifade eder.

Fizyolojik nüfus yoğunluğu, bir ülkedeki genel nüfusun tarım topraklarına oranını ifade eder. Türkiye'de 2000 yılı nüfus sayımı verilerine göre fizyolojik nüfus yoğunluğu  240 kişidir.

Aşağıdaki illerimizin hangisinde fizyolojik nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha yhüksektir.

A) Şanlıurfa
B) Konya
C) İstanbul
D) Mersin
E) Nevşehir

Çözüm: Soru kökünde söylendiği üzere

Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu = Toplam Nüfus / Tarım Alanları


Seçeneklerden yüz ölçümü en dar ve toplam nüfusu en fazla olan kent doğru cevabı verecektir. Verilen seçeneklerde İstanbul hem yüz ölçümü küçük hem de nüfus miktarı fazladır.

Aşağıdaki verilerden hangisi Türkiye'de iklim ve doğal çevrenin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkisine örnek gösterilemez?

Aşağıdaki verilerden hangisi Türkiye'de iklim ve doğal çevrenin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkisine örnek gösterilemez?

A) Konya il merkezi dışındaki çevre yerleşmelerin tenha olması
B) Akdeniz Bölgesi'nde karstik arazinin geniş yer tuttuğu Taşeli Platosu'nun seyrek nüfuslanması
C) İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kırsal kesimde yapı malzemesi olarak kerpicin kullanılması
D) Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde dağınık, iç kesimlerde toplu yerleşmenin görülmesi
E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasının üstünde olması

Çözüm: Soruda Nüfus dağılığımı belirleyen doğal unsurlar sorulmaktadır.

A'daki yağış miktarının az olmasından,
B'de kalkerli arazide tarımın zor olmasından,
C'de yağışın az killi toprağın yaygın olmasından,
D'de arazinin engebesinden dolayı kıyı ile iç kesimler arasındaki yaşanan iklim farklılığından kaynaklanan doğal etkenlerdir.
E'deki örnek ise toplam nüfusun bölge yüz ölçümü ile oranlanması ile elde edilir. Bu durum, bölgenin yüz ölçümünün dar olması ile ilgilidir.